Generalforsamling

Hermed uddelt Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Fra medlemmer er der ikke indkommet nogen forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen.

Der er kommet 3 tilbud på overtagelse af antenneanlægget, som vil blive fortalt om og diskuteret på generalforsamlingen under punktet Eventuelt. August 2021Ekstraordinær Generalforsamling

Hermed uddelte indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2021

Hej medlemmer.

I disse dage kommer der en indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i jeres postkasse. Bestyrelsen foreslog ved Generalforsamlingen d. 27 august, at nedlægge antennelauget og overdrage installationerne til en anden udbyder. Desværre var der ikke mødt 2/3 af medlemmerne frem, så en afstemning kunne ikke gennemføres jævnfør vedtægterne. Derfor skal der indenfor 30 dage indkaldes til en Ekstraordinær Generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte er beslutningsdygtige.

Så hvis man ønsker at få del i beslutningen om nedlæggelsen, samt valg af køber af anlægget, skal man møde op på Kastrup Skole d. 24. september. Nærmere oplysninger på indkaldelsen, som også indeholder udvalgte oplysninger om udbydernes bud.

PS: HUSK at tage indkaldelsen med til mødet, da den bliver byttet ud til en stemmeseddel.

Mvh Per Nørreslet, Formand

Ekstraordinær Generalforsamling gennemført.

Fredag d. 24/9-2021 blev der afholdt Ekstra Ordinær Generalforsamling i antenneforeningen.

Der fremmødte ca. 70 personer, hvoraf var 54 stemmeberettiget.

Dagsordenen blev fulgt, med en lille orientering om baggrunden for bestyrelsen forslag om nedlæggelse af foreningen og salg af antenneanlægget. Som de væsentlige årsager til forslaget er det dalende medlemstal, der efterhånden ikke kan bære de udgifter der er til drift, renovering, udvidelser og moderniseringer. Selvom der er forsøgt hvervning af nye medlemmer til bestyrelsen, er det ikke lykkedes. Et fænomen som også ses i andre frivillige foreninger. At forøge medlemstallet og lave reklamefremstød, kræver nye og friske kræfter i bestyrelsen. Derudover er vores tidligere dygtige formand fraflyttet området, og derfor fratrådt bestyrelsen. En sådan kapacitet erstattes ikke bare lige. Derfor var vi i bestyrelsen gennem længere tid kommet til den konklusion, at det nu var på tide at lægge foreningen ned.

Afstemningen var at 50 stemte for nedlæggelse, 1 imod og 3 stemte hverken for eller imod. Dermed blev foreningen nedlagt.

Derefter skulle der stemmes om de 3 tilbud fra Stofa, youSee og Fibia om køb af anlægget. De 3 tilbud blev gennemgået og vi besvarede spørgsmål, så godt vi kunne.

Med et sent fremmødt medlem, gav afstemningen 49 stemmer til Stofa, 4 til youSee og 2 til Fibia.

Som sidste punkt, var at vælge 3 medlemmer til et likvidationsudvalg, der sammen med foreningens revisor skal forestå salg af anlægget og udbetale overskydende midler til medlemmerne. Bestyrelsen foreslog Kasserer Erik Sørensen, Næstformand Carsten Olsen og Formand Per Nørreslet. Ingen modkandidater stillede op, så bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Stofa vil nu blive kontaktet for en kontrakt. Hovedlinjerne i kontrakten er aftalt, og en konsulent vil støtte os i arbejdet med at få de øvrige vilkår på plads.

Selvom Antenneforeningen er nedlagt, vil jeg komme med indlæg om det, som jeg personligt oplever under nedlægningen.

Mvh Per Nørreslet.


Første møde i likvidationsudvalget.

I dag er første møde i likvidationsudvalget blevet afholdt.
De offentlige instanser skal underrettes og afmeldes. Vores forsikringer og medlemsskaber af diverse foreninger opsiges.
Revisoren skal klargøre afslutningen af de økonomiske forhold. Desuden skal salgskontrakten med Stofa forhandles på plads.
Vi styrer imod at overtagelsen, skal ske d. 1/1-2022.
Når kontrakten er underskrevet, vil jeg gætte på at Stofa kontakter alle medlemmer.

Mvh Per Nørreslet