Generalforsamling

Hermed uddelt Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Fra medlemmer er der ikke indkommet nogen forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen.

Der er kommet 3 tilbud på overtagelse af antenneanlægget, som vil blive fortalt om og diskuteret på generalforsamlingen under punktet Eventuelt. August 2021

Mvh Per Nørreslet, Formand. d. 27/8-2021Ekstraordinær Generalforsamling

Hermed uddelte indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2021

Hej medlemmer.

I disse dage kommer der en indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i jeres postkasse. Bestyrelsen foreslog ved Generalforsamlingen d. 27 august, at nedlægge antennelauget og overdrage installationerne til en anden udbyder. Desværre var der ikke mødt 2/3 af medlemmerne frem, så en afstemning kunne ikke gennemføres jævnfør vedtægterne. Derfor skal der indenfor 30 dage indkaldes til en Ekstraordinær Generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte er beslutningsdygtige.

Så hvis man ønsker at få del i beslutningen om nedlæggelsen, samt valg af køber af anlægget, skal man møde op på Kastrup Skole d. 24. september. Nærmere oplysninger på indkaldelsen, som også indeholder udvalgte oplysninger om udbydernes bud.

PS: HUSK at tage indkaldelsen med til mødet, da den bliver byttet ud til en stemmeseddel.

Mvh Per Nørreslet, Formand, d. 24/9-2021

Ekstraordinær Generalforsamling gennemført.

Fredag d. 24/9-2021 blev der afholdt Ekstra Ordinær Generalforsamling i antenneforeningen.

Der fremmødte ca. 70 personer, hvoraf var 54 stemmeberettiget.

Dagsordenen blev fulgt, med en lille orientering om baggrunden for bestyrelsen forslag om nedlæggelse af foreningen og salg af antenneanlægget. Som de væsentlige årsager til forslaget er det dalende medlemstal, der efterhånden ikke kan bære de udgifter der er til drift, renovering, udvidelser og moderniseringer. Selvom der er forsøgt hvervning af nye medlemmer til bestyrelsen, er det ikke lykkedes. Et fænomen som også ses i andre frivillige foreninger. At forøge medlemstallet og lave reklamefremstød, kræver nye og friske kræfter i bestyrelsen. Derudover er vores tidligere dygtige formand fraflyttet området, og derfor fratrådt bestyrelsen. En sådan kapacitet erstattes ikke bare lige. Derfor var vi i bestyrelsen gennem længere tid kommet til den konklusion, at det nu var på tide at lægge foreningen ned.

Afstemningen var at 50 stemte for nedlæggelse, 1 imod og 3 stemte hverken for eller imod. Dermed blev foreningen nedlagt.

Derefter skulle der stemmes om de 3 tilbud fra Stofa, youSee og Fibia om køb af anlægget. De 3 tilbud blev gennemgået og vi besvarede spørgsmål, så godt vi kunne.

Med et sent fremmødt medlem, gav afstemningen 49 stemmer til Stofa, 4 til youSee og 2 til Fibia.

Som sidste punkt, var at vælge 3 medlemmer til et likvidationsudvalg, der sammen med foreningens revisor skal forestå salg af anlægget og udbetale overskydende midler til medlemmerne. Bestyrelsen foreslog Kasserer Erik Sørensen, Næstformand Carsten Olsen og Formand Per Nørreslet. Ingen modkandidater stillede op, så bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Stofa vil nu blive kontaktet for en kontrakt. Hovedlinjerne i kontrakten er aftalt, og en konsulent vil støtte os i arbejdet med at få de øvrige vilkår på plads.

Selvom Antenneforeningen er nedlagt, vil jeg komme med indlæg om det, som jeg personligt oplever under nedlægningen.

Mvh Per Nørreslet. d. 25/9-2021


Første møde i likvidationsudvalget.

I dag er første møde i likvidationsudvalget blevet afholdt.
De offentlige instanser skal underrettes og afmeldes. Vores forsikringer og medlemsskaber af diverse foreninger opsiges.
Revisoren skal klargøre afslutningen af de økonomiske forhold. Desuden skal salgskontrakten med Stofa forhandles på plads.
Vi styrer imod at overtagelsen, skal ske d. 1/1-2022.
Når kontrakten er underskrevet, vil jeg gætte på at Stofa kontakter alle medlemmer.

Mvh Per Nørreslet. d. 12/10-2021Mens vi venter……..

Et medlem har meget rimeligt spurgt ind til hvad der sker med overdragelsen til Stofa.
Jeg må indrømme, at jeg burde have skrevet tidligere.

Processen med overdragelsen er gået lidt i stå. Årsagen er hverken vores eller Stofa´s skyld.

Grunden antennemasten og antennebygningen står på, hverken ejer eller lejer vi. I 1974 gav Vordingborg kommune antenneforeningen lov til at opstille mast og bygning på et lille hjørne af et jordstykke kommunen ejede. Ingen kontrakt eller noget.
Derfor har vi bedt Vordingborg kommune om at finde ud af hvordan forholdene er, når Stofa overtager antenneforeningens anlæg. Vi lavede en forespørgsel få dage efter likviditetsudvalgets første møde, og har rykket for svar flere gange. Men travlhed ifbm. kommunevalg og omrokeringer i byrådet, har måske været hovedårsagen. Vi ved det ikke.

Vi har lavet en aftale med Stofa om, at vi fortsætter med de aftaler der var gældende inden kontraktens udløb, så der ikke lige pludselig bliver slukket for signalet.

Jeg skal forsøge at være mere meddelsom fremover.

Mvh Per Nørreslet. d. 26/1-2022


Så sker der noget !

En fornyet kontakt til Vordingborg Kommune, har endeligt sat skub i vores forespørgsel.
Forespørgslen er fordelt til en medarbejder, der kan finde en løsning på vores problem.
Allerede næste dag kom der spørgsmål og anmodning om udkast til lejekontrakt. Dette sendte jeg videre til Stofa, som skal leje grunden fremover. Desværre er sådan en lejekontrakt ikke en hyldevare, så den skal først udarbejdes. Men Stofa har svaret mig, at de er på sagen.

Mvh Per Nørreslet, d.9/3-2022Årsregnskab 2021

Likvidationsudvalget har haft møde, for at gennemgå og godkende Antennelaugets årsregnskab for 2021.
Det reviderede regnskab blev godkendt.
Vi afventer stadig at Stofa og Vordingborg kommune får lavet en lejeaftale for maste-grunden.

Mvh Per Nørreslet, d. 25/3-2022Lokalforum

Et par medlemmer af Likvidationsudvalget og vores repræsentant fra Stofa, deltog i går, i et møde med Kastrup / Neder Vindinge, Næs & Ornebjerg Lokalforum (Lokalrådet), og fortalt om de planer der ligger for salget af antenneanlægget.


Endnu har Stofa ikke endeligt afgjort om man vil opgradere det eksisterende Coax-kabelnet eller etablere nye fiberkabler. Nye fiberkabler betyder endnu en opgravning af veje og stræder, som bekymrede Lokalforummet. Desværre er det ikke muligt at benytte Fibia´s fiber, da deres teknik ikke er forenelig med Stofa´s. Derpå fulgte en snak på kryds og tværs om forskellige forhold for antennedrift.


Efter nogen kommunikation mellem Stofa og Vordingborg kommune, er man kommet frem til ordlyden i en lejekontrakt for kommunens grund, hvor mast og teknikhus står på. Der mangler kun Borgmesterens og Kommunaldirektørens underskrift.
Stofa regner med overtagelse af anlægget efter sommerferien.

Mvh Per Nørreslet, d. 28/4-2022Lidt nyt.

Over sommeren er vores antenneanlæg blevet opgraderet. Det vil sige at forstærkere og filtre er blevet udskiftet med nye, så Stofa kan levere op til 1000 Mb forbindelser, til brugere der ønsker høj båndbredde til internettet.Efter lidt mails og opkald til Stofa, kom der lidt skred i tingene om salget. Vi får i denne uge et revideret forslag til salgsaftale, som medlemmerne af Likvidationsudvalget vil kigge igennem. Det sker lige efter efterårsferien.

Mvh Per Nørreslet, d. 10/10-2022


Overdragelse.


Så er tingene endeligt faldet på plads.
Nu er forslaget til salgsaftale forhandlet på plads og nødvendige dokumenter underskrevet.
Når de sidste regninger er modtaget og betalt, kan revisoren afslutte regnskabet og afmelde foreningen hos Virk.dk

Stofa vil indenfor nærmeste fremtid sende et brev ud til alle aktive medlemme.

Som en del af aftalen med Stofa, skal foreningens Facebook-side og hjemmeside nedlægges.

Derfor vil jeg, på vegne af Erik, Lennart, Kim og Carsten og mig selv, sige tak for mange års samarbejde og opbakning. Ved at Stofa har overtaget foreningen, vil det have den store fordel, at I intet skal foretage jer efter skiftet. For at få så god en overgang som mulig, vil vi være talerør for jer. Skulle der opstår situationer med fejl og problemer som går i hårdknuder med Stofa, kan I henvende jer til en af os. Så vil vi se om vi få rettet trådene ud. Vores mail-adresser vil stå i brevet fra Stofa.

Mvh Per Nørreslet, d. 6/3-2023