Vedtægter

Vedtægter for Kastrup Neder-Vindinge Antennelaug


§ 1

1.1.
   Laugets navn: KASTRUP – NEDER VINDINGE ANTENNELAUG.
 
1.2.    Laugets hjemsted: 4760 Vordingborg
 
§ 2
2.1.    Antennelaugets formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på overfor medlemmerne at:
          • modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler,
          • udbyde kapacitet til brug for datatransmission samt
          • udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg
Udbud kan foretages af lauget selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.
 
2.2.    Lauget kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme laugets interesser.
 
§ 3
3.1.   Som medlem kan enhver optages inden for det til enhver tid etablerede dækningsområde.
Som medlem accepterer man at være registeret med navn, adresse, tlf. nr. og mail adresse i
antennelaugets og Stofa medlemsregister. Oplysningerne opbevares kun så længe man er medlem.
 
3.2.    For at blive optaget som medlem kræves, at der betales et indmeldelsesgebyr jf. prisliste på hjemmesiden, som opkræves af Stofa.
 
3.3.    Indtrædende medlemmer betaler andel efter laugets gældende bestemmelser, herunder andel i forbedrings- og udvidelsesomkostninger, dog ikke i forbindelse med nyudstykninger og lignende. Andelen følger matriklen, medlemskabet følger abonnenten.
 
3.4.    Såfremt en husejer lader etablere flere tilslutningsstik i ejendommen, kan alene husejeren optages som medlem i antennelauget, med mindre det drejer sig om selvstændige udlejningslejemål for lejligheder, rækkehuse og lignende. Disse optages ved tilslutning som medlemmer af antennelauget med normale rettigheder og forpligtigelser og med normal kontingentbetaling.
 
3.5.    Som ”Internet Only” kunde er man ikke medlem af Antennelauget, og har derfor ikke stemmeret ved generalforsamlingerne. ”Internet Only” kunder betaler en årlig kabelleje til Antennelauget jf. prisliste på hjemmesiden, som opkræves af Stofa.
 
§ 4
4.1.    Der opkræves hos medlemmerne et kvartalsvis kontingent for TV pakker. Kontingentet er bestående af ophavs- og programafgifter samt driftsbidrag til bestridelse af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved anlægget, jf. § 5. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det forløbne og løbende regnskabsår.

4.2.    Forbindelsen med anlægget kan afbrydes ved:
          a. manglende betaling
          b. medlems indgreb i anlægget
Såfremt der til et medlem er sendt/afleveret varsel om afbrydelse af forbindelsen med anlægget, vil der blive opkrævet et administrationsgebyr, jf. Priser og gebyr på www.stofa.dk. Omkostninger i forbindelse med lukning/genåbning af forbindelsen til anlægget påhviler medlemmet. Kvittering for indbetalt restancebeløb, luknings- og genåbningsomkostninger samt administrationsgebyr skal forevises lauget, før genetablering kan finde sted.
 
4.3.    Ved forbedring og udvidelse af anlægget kan en generalforsamling pålægge medlemmerne at betale ekstra andel, såfremt laugets kassebeholdning ikke kan dække omkostningerne. For manglende betaling af ekstra andel gælder de samme betingelser som for kontingent.
 
4.4     Andre serviceydelser afregnes direkte med udbyder.
 
4.5     Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel op til kvartalsopkrævning. Ved pakkeskift henvises til Produktvilkår for TV på www.stofa.dk.
 
§ 5
5.1.    Lauget afholder samtlige udgifter i forbindelse med anlæggets drift, og det enkelte medlem hæfter ikke udover sin andel og det årlige kontingent, herunder evt. restandel i forbindelse med en afdragsordning ved forbedring og udvidelse af anlægget.
 
5.2.    Udmeldelse af lauget berettiger ingensinde til udbetaling af andelen, som følger matriklen, indbetalte bidrag, opsparet formue eller noget andet beløb. Disse tilfalder lauget.
 
§ 6
6.1.    Medlemmernes kontingent fra Stofa, indbetales på konto i et pengeinstitut. Til at hæve på kontoen kræves kassererens eller formandens underskrift.
 
6.2.    Kautionsforsikring skal være tegnet.
 
§7
7.1.    Laugets højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indvarsling sker med mindst 14 dages varsel til hver andelshaver.
 
7.2.    Indvarslingen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter:
          a. Valg af dirigent og stemmetæller
          b. Beretning om laugets virksomhed for det forløbne år
          c. Aflæggelse af årsregnskab
          d. Indkomne forslag
          e. Fastsættelse af driftsbidrag for det forløbne og løbende regnskabsår
          f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
          g. Valg af revisor og suppleant
          h. Eventuelt.
 
§ 8
8.1.    Vedtægtsændringer kan vedtages på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger og kræver, at mindst 2/3 af de til hver tid tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer stemmer for de foreslåede ændringer.
 
8.2.    Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 10% af laugets medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.
Når ekstraordinær generalforsamling på medlemmernes ønske kræves afholdt, påhviler det bestyrelsen senest tre uger efter at foranledige denne indkaldt. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om den i begæringen angivne dagsorden. For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler for indkaldelse m.v. som for ordinære generalforsamlinger.
 
8.3.    Alle valg og vedtagelser – bortset fra vedtægtsændringer – afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed ved forslag bortfalder forslaget. Ved stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning. Hver husstand tælles for ét medlem og har én stemme.
 
8.4.    Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.
 
8.5.    Ønsker et medlem at fremsætte et forslag til dagsordenen, skal forslaget senest 10 dage før den varslede generalforsamling indsendes skriftligt til bestyrelsen
 
§ 9
9.1.    Laugets daglige ledelse består af en bestyrelse på fem medlemmer valgt på generalforsamlingen og blandt lavets medlemmer for to år ad gangen.
 
9.2.    Medlemmerne afgår efter tur hvert andet år – i lige år tre og i ulige år to – men genvalg kan ske. I lige år vælges formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem. I ulige år vælges næstformand og kasserer. Bestyrelsen udpeger selv den tekniske tilsynsførende for fællesantenneanlægget.
 
9.3.    Såfremt bestyrelsesmedlemmer afgår i perioden, konstituerer bestyrelsen sig selv frem til næste ordinære generalforsamling, hvor der foretages nyvalg til posten, dog evt. kun for ét år frem til det ordinære nyvalg.
 
9.4.    Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år to bestyrelsessuppleanter for ét år ad gangen.
 
9.5.    Bestyrelsen fører protokol over samtlige forhandlinger og beslutninger på såvel generalforsamlinger som bestyrelsesmøder.
 
9.6.    Lauget tegnes i det daglige af bestyrelsen, der herunder har ansvaret for fællesantenneanlæggets programflade.
 
Formanden kan bemyndiges til at handle på bestyrelsens vegne. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes lauget af den samlede bestyrelse. Laugets bestyrelse kan optage lån, som er nødvendig til gennemførelse af laugets formål. Projekter som kræver optagelse af lån større end 1 million kr. skal godkendes på en generalforsamling.

§ 10
10.1. Laugets regnskab, der skal føres efter bogføringslovens krav om god regnskabsskik, revideres af 2 af generalforsamlingen blandt medlemmerne valgte revisorer.
 
10.2. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at den ene afgår hvert år. Samtidig med valget af revisor vælges en suppleant for 1 år ad gangen.
 
10.3. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, hvis revisorerne ønsker det.
 
10.4.  Laugets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
 
10.5. Årsregnskabet skal udarbejdes af et offentligt godkendt revisionsfirma og skal være afsluttet og underskrevet af den samlede bestyrelse og revideret af de foreningsvalgte revisorer inden den 31. marts det følgende år. Evt. bemærkninger skal indføres i laugets protokol. Bilag skal opbevares i 5 år og årsregnskaber i 20 år.
 
§ 11
11.1. Laugets virksomhed ophører, når dets formål ikke længere kan realiseres eller ophøret vedtages af generalforsamlingen i overensstemmelse med reglerne i § 7 og § 8.
 
11.2. Ophævelse af lauget kan kun ske på en lovligt indvarslet generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er fremmødt, skal ophævelsen ske med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som skal indvarsles skriftligt med 8 dages varsel. Såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på denne ekstraordinære generalforsamling vedtager, at lauget skal ophæves, er dette gældende uanset antal fremmødte medlemmer.
 
11.3. På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå laugets afvikling.
 
11.4. Eventuelt overskud, efter at alle laugets forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.
 
§ 12
          Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. august 2021